Rejestracja   Zaloguj się

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy Mydło Zin działający pod adresem mydlozin.shoppy.pl prowadzony przez Jakuba Grocholę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą SO UNFUNNY wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6793073728, REGON: 368116298

*****

II. DEFINICJE

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SO UNFUNNY, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
NIP: 6793073728, REGON: 368116298.

3. Klient - każdy podmiot dokonujące zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mydlozin.shoppy.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłączeniem wykorzstania jednego lub większej liczby środków porozumienia się na odległość w chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.


8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.


*****

III. KONTAKT ZE SKLEPEM


1. Adres Sprzedawcy: Popławskiego 1, 30-818 Kraków
2. Adres e-mail Sprzedawcy: mydlo.sklep@gmail.com
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 535130481
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: